เคมี

เคมี

ผลิตภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนวิชาเคมี

  • สารเคมีห้องปฎิบัติการ
  • เครื่องแก้ว เครื่องแก้วพลาสติค
  • เครื่องมือและเครื่องวัดทางเคมี
  • ตารางธาตุและโมเลกุล
  • ชุด Test Kids
  • อุปกรณ์เซฟตี้ (ผ้าปิดจมูก แว่นตา น้ำยาชะล้าง เคมีชะล้างสาร)
  • เซรามิคและพอร์ซเลน ( ceramic & porcelain)

Loading