อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ

กล้องจุลทรรศน์,หุ่นจำลอง,แผ่นสไลด์สำเร็จรูป,อุปกรณ์ชีววิทยา,แมลง,อะไหล่กล้องจุลทรรศน์